1: Pronajímatel je vlastníkem rodinného domu (dále jen „objekt“) na adrese: Velké Karlovice 912, 756 06 Velké Karlovice. Pronajímatel předává objekt včetně veškerého vybavení nájemci a nájemce jej do dočasného užívání přejímá. Celkový počet ubytovaných nepřesáhne 5 osob včetně dětí (bez domácích zvířat). Maximální počet ubytovaných nesmí být nájemcem překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel vysloveně oprávněn tyto osoby odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob a zvířat, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu nemovitosti.

2:  Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od …….………………………..……do …….…………………………….. Pronajímatel předá nájemci objekt v dohodnutém čase, uklizený a připravený k užívání, včetně vybavení. Nájemce s tímto souhlasí.

3: Při nástupu na objekt nájemce zaplatí pronajímateli nájemné ve výši ……………………,- Kč za pobyt a vratnou kauci ve výši 1 000 Kč, pro případ způsobení škody na pronajatém majetku. Nájemce je povinen zanechat objekt, který si pronajal v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky. V případě bezproblémového předání objektu vrací pronajímatel kauci v plné výši.

Pronajímatel je současně oprávněn, nechat si proplatit – strhnout z kauce – částku za nájemcem spotřebovanou elektrickou energii, kterou uhradí nájemce dle platného ceníku ČEZ.

4: Noční klid musí být dodržen od 22.00 hodin do 07.00 hodin.

5: V celém pronajímaném objektu je pod pokutou výslovně zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek a nepřiměřené pití alkoholických nápojů. V objektu nejsou povolena domaci zvirata. V případě zjištěného porušení kteréhokoli z uvedených zákazů uhradí nájemce k rukám pronajímatele pokutu ve výši 2 000,-Kč a to i opakovaně.

6: Nájemce je povinen ve stanoveném čase objekt převzít a užívat jej obvyklým způsobem. Po skončení doby nájmu je nájemce povinen uklizený objekt včetně vybavení předat pronajímateli.

7:  V případě, že pronajímatel zjistí při namátkové kontrole objektu, že nájemce, popř. některá z osob, která s ním nemovitost užívá, porušuje opakovaně některý ze zákazů uvedený v bodě 1-5, je toto bráno jako závažné porušení uzavřené smlouvy o nájmu objektu a pronajímatel je oprávněn, po uhrazení pokuty ze strany nájemce, všechny osoby z objektu vykázat s tím, že do lhůty max. 1hodiny dojde z jejich strany k opuštění nemovitosti a to bez jakéhokoli nároku na vrácení uhrazeného nájemného.

8:  Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení věcí, všem osobám při jejich pobytu v pronajímaném objektu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících pronajatý objekt. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

9: V celém objektu je nepitná voda. 

10: Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými oboustranně odsouhlasenými dodatky. Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Storno poplatky

  • V případě odstoupení nájemce od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail). Storno poplatek se počítá z celkové ceny za pronájem.
  • Storno musí nájemce provést písemně (e-mail) a pronajímatel vyrozumí nájemce o přijetí storna rovněž písemně (e-mail). Rozhodné je datum dne přijetí e-mailu.
  • Storno pobytu 14 a více dní před nástupem na ubytování – bez poplatku
  • Storno pobytu 13-7 dní před nástupem na ubytování – 25 % z celkové ceny za ubytování
  • Storno pobytu 6-3 dny před nástupem na ubytování – 50 % z celkové ceny za ubytování
  • Storno pobytu 2 a méně dní před nástupem na ubytování – 75 % z celkové ceny za ubytování
  • V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednaný apartmán do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny ubytování a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že nájemce o pozdějším nástupu na pobyt pronajímatele s předstihem telefonicky nebo e-mailem upozorní.

Kontakt na provozovatele

  • Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Jakub Surovčík, bytem Hošťálková 314, 756 22 Hošťálková, adresa pro doručování elektronické pošty: jitka.simarova@gmail.com, telefonní číslo: + 420 737 370 895.
  • Cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v aktuálním ceníku pro příslušný rok, který je zveřejněn na webu chalupaurazuly.cz.
  • Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně.